36

Miejsce w rankingu doing business

1

Średnia liczba dni potrzebnych do załatwienia procedur importowych

16

Miejsce polski w zestawieniu największych eksporterów do Kazachstanu

WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU DO KAZACHSTANU

Perspektywiczny kierunek dla inwestorów i eksporterów

Od czasu uzyskania niepodległości przez Kazachstan w 1991 roku, współpraca z tym krajem staje się bardzo perspektywicznym kierunkiem dla inwestorów i eksporterów na całym świecie. Poniższa analiza została przygotowana w oparciu o kluczowe kwestie z punktu widzenia potencjalnych eksporterów. Dla firm i przedsiębiorców planujących wejście na rynek kazachstański oferujemy indywidualne strategie, analizy konkurencji oraz ryzyk. Zapraszamy do zakładki: doradztwo Kazachstan.

Dzięki bogatym zasobom mineralnym i licznym złożom nafty i gazu, Kazachstan jest obecnie jednym z głównych eksporterów tych surowców na świecie. Aktualna polityka gospodarcza ma na celu pobudzenie i rozwój sektorów także innych niż naftowe. To klasyczny przykład rozwijającej się gospodarki przejściowej, która stoi w obliczu stworzenia własnej bazy przemysłowej oraz konieczności unowocześnienia istniejących branż. W związku z tym, eksperci wskazują na kilka kluczowych obszarów, które aktualnie odgrywają obiecującą rolę dla podmiotów zagranicznych. Jest to istotne także z perspektywy polskich eksporterów chcących wejść na rynek Kazachstanu.

Przyjęte przez rząd Kazachstanu założenia dotyczące promowania wolnego handlu, wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz przyciąganie bezpośrednich inwestycji mają na celu systematyczne pobudzanie gospodarki. Jednocześnie niosą szanse owocnej współpracy międzynarodowej. W tym kontekście kluczowym może okazać się cel zakładający uczynienie z dawnej stolicy kraju, Ałmatów, centrum finansowego i gospodarczego Azji. Miasto powinno być połączone nie tylko ze złożami ropy w Morzu Kaspijskim, ale również z głównymi ośrodkami krajów sąsiadujących.

W związku z tym planowane są projekty, mające na celu budowę nowoczesnych autostrad i kolei oraz rurociągów – transportujących kazachstańskie paliwo na rynki światowe. Ze względu na przestarzałą bazę przemysłową oraz ośrodki produkcyjne, odziedziczone z czasów radzieckich, eksporterzy nowoczesnych maszyn, sprzętu, materiałów oraz narzędzi budowlanych mają zapewnioną potencjalną niszę na tym rynku.

Możliwości współpracy w sektorze spożywczym

Obiecująca okazać się może także współpraca w sektorze spożywczym. Kazachstan importuje większość artykułów żywnościowych z innych krajów i praktycznie nie ma własnego przetwórstwa spożywczego, dlatego ich nadmiar często się marnuje. Ponadto, w kraju brakuje świeżych produktów, a import jest zazwyczaj niskiej jakości. Dlatego też, Kazachstan potrzebuje wsparcia podmiotów zagranicznych w stworzeniu odpowiedniej infrastruktury – zakładów z nowoczesnym wyposażeniem, które umożliwią przetwarzanie zarówno własnych artykułów rolnych, jak i nadmiernych ilości żywności importowanej. Stąd też, firmy eksportujące maszyny oraz urządzenia techniczne dla przemysłu gastronomicznego mają duże szanse na wypełnienie tej luki.

Także usługi pakowania i magazynowania – ściśle powiązane z przetwórstwem spożywczym, są kolejnym obszarem o dużym potencjale. Przemysł ten jest słabo rozwinięty, a stosowane opakowania zazwyczaj nie nadają się do bezpiecznego przechowywania żywności. Psuje się ona zbyt szybko lub podlega uszkodzeniom mechanicznym w procesie dostarczania konsumentom. Wraz z obiecującym postępem w przemyśle przetwórczym Kazachstan zapewne będzie chciał zadbać o rozwój usług pakowania i przechowywania. Do tego niezbędny jest import nowoczesnych udogodnień – sprzętu i akcesoriów oraz rozwiązań technologicznych stosowanych w sektorze handlu i dystrybucji.

Kraj ten boryka się także ze stałym niedoborem towarów codziennego użytku, takich jak odzież, środki higieny, elektronika i artykuły gospodarstwa domowego. Kazachstan nie ma własnego przemysłu produktów konsumpcyjnych, w związku z czym musi je importować. Aktualnie na rynku dominują towary chińskie, co jednak nie oznacza, iż jest on w pełni nasycony. Wciąż popyt na dobra konsumpcyjne znacznie przewyższa podaż, a niektóre produkty nie są dostępne. W wyniku tego, że konsumenci nie mają dużego wyboru, wczesne wejście na rynek niesie potencjał dla zagranicznych firm do uzyskania silnej pozycji i lojalnej klienteli.

Obecnie Kazachstan zajmuje 12. pozycję na świecie pod względem posiadania potwierdzonych złóż ropy naftowej i kondensatu. Eksperci szacują, że w basenie Morza Kaspijskiego znajdują się spore zapasy nadające się do przyszłej eksploatacji. Wobec tego, aktualnie opracowywane są liczne projekty wydobywcze na dużą skalę. Firmy zagraniczne mogą przyczynić się do ich realizacji poprzez wyposażanie zakładów produkcyjnych w najnowszą technologię i sprzęt.

Konieczność importu sprzętu wydobywczego

Szanse współpracy kształtują się także w przemyśle wydobywczym. Za czasów sowieckich, Kazachstan odgrywał rolę ośrodka zasobów mineralnych, zaspokajając zapotrzebowanie na tego typu surowce dla całego Związku Radzieckiego. Kraj wciąż posiada bogate złoża mineralne złota, miedzi, srebra, uranu, węgla, rudy żelaza oraz metali żelaznych i nieżelaznych. Wiele obiektów górniczych w kraju jest zamkniętych z powodu braku nowoczesnej technologii, wykwalifikowanej kadry oraz kapitału do ich obsługi.

Z uwagi na taki stan rzeczy, rząd kazachstański wprowadził kompleksowy program reform w przemyśle górniczym, częścią którego jest prywatyzacja wielu kopalni i zakładów przemysłowych. Celem zwiększenia rentowności przedsiębiorstw, ich właściciele powinni zacząć od modernizacji obiektów poprzez import zaawansowanego technologicznie sprzętu wydobywczego.

Wraz z ogromnymi perspektywami rozwoju wielu gałęzi przemysłu w Kazachstanie, przewidywane jest także większe zapotrzebowanie na kapitał do realizacji poszczególnych projektów branżowych. Mimo sukcesu sektora bankowego – zdecydowanie lepiej rozwiniętego niż w pozostałych republikach Związku Radzieckiego – wtórny rynek finansowy w Kazachstanie wciąż wymaga wielu usprawnień. Warunki te są sprzyjające dla zagranicznych dostawców usług informatycznych bądź innych rozwiązań w zakresie bankowości inwestycyjnej i ubezpieczeniowej na rynek kazachstański.

Nadmierna zależność gospodarki kraju od eksportu paliw i metali może stanowić zagrożenie dla zagranicznych eksporterów. Skutkuje bowiem brakiem stabilizacji, szczególnie ze względu na częste wahania cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych.

Przeszkodą jest również geograficzne oddalenie Kazachstanu od rynków światowych, a przy tym słabo rozwinięty system transportowy. Nie jest on odpowiednio utrzymany i do końca bezpieczny, co przekłada się na ograniczony ruch towarowy. Rozległe tereny Kazachstanu i jego rozproszona ludność od zawsze stanowiły wyzwanie także dla dostawców usług telekomunikacyjnych.

Telefonia stacjonarna, komórkowa, jak również usługi internetowe wymagają znacznych usprawnień technologicznych. Zasięg telefonii komórkowej i Internetu ograniczony jest do ośrodków miejskich, co może utrudniać funkcjonowanie i rozwój firm na rynku kazachstańskim. Jednak problem ten niesie ze sobą także szanse współpracy. Firmy zagraniczne w tym polskie, mogą zdobywać duże segmenty rynku, oferując swoje usługi na obszarach, gdzie telekomunikacja jest na niskim poziomie lub prawie nie istnieje.

Polska eksportuje najbardziej deficytowe produkty rynku kazaskiego

Handel z Kazachstanem


Jako że Kazachstan jest wiodącym eksporterem paliwa na świecie, systematycznie odnotowuje nadwyżkę w bilansie handlowym – jego średnia wartość od 1998 roku wynosi 1451,13 mln USD. W strukturze importowej dominują elektronika, maszyny i urządzenia mechaniczne, produkty mineralne, środki transportu oraz metale.

Głównymi partnerami handlowymi Kazachstanu są Chiny (z 12 % udziałem w ogólnym eksporcie i 17 % udziałem w imporcie), Rosja (10 % udziału w eksporcie i 40 % w imporcie), Włochy (18 % udziału w eksporcie i 4 % udziału w imporcie).

Z kolei, jeśli chodzi o wymianę towarową pomiędzy Polską a Kazachstanem, obroty handlowe w 2019 r. wyniosły 869,5 mln USD. Wśród polskiego eksportu dominują najbardziej deficytowe produkty rynku kazachstańskiego, czyli artykuły rolno – spożywcze, produkty elektromaszynowe i urządzenia mechaniczne, produkty farmaceutyczne, wyroby papiernicze, kosmetyki i środki higieny osobistej.

W kwestiach importu Kazachstan sprowadza także większość sprzętu użytkowego – telewizory, radia i pozostałe urządzenie elektroniczne. Niemniej, aktualnie używany sprzęt jest przestarzały i pozostaje daleko za standardami światowymi. Otwiera to nowe możliwości dla zagranicznych producentów urządzeń telekomunikacyjnych. Mogą oni odnieść sukces w Kazachstanie, gdzie przewidywany jest znaczny wzrost usług bezprzewodowych i transmisji danych. Aby poznać nisze, potencjalnych partnerów oraz uwarnkowania prawne niezbędny będzie odpowiedni konsulting.

Jest to czwarty partner handlowy Polski wśród krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. W latach 2015 – 2016, w wyniku osłabienia kazachstańskiej waluty, obserwowany był spadek polskiego eksportu do Kazachstanu. Od 2017 widać konsekwentny wzrost aktywności handlowej między oboma państwami. Rok ubiegły przyniósł wynik wokół kwoty 340 mln dolarów, z kolei eksport z Kazachstanu do Polski sięgnął prawie 529,6 mln dolarów. Import z Kazachstanu zdominowany jest przez dostawy produktów mineralnych, gdzie największe znaczenie mają oleje ropy naftowej, gazu ziemnego, wodoru i gazów szlachetnych.

Obecność polskich firm w Kazachstanie

Na rynku kazachstańskim obecnych jest wiele polskich marek reprezentujących różnorodne branże. Najbardziej poplarne wśród nich to:

 • Branża maszynowa: Akpil (eksport maszyn rolniczych), GOMAD (eksport maszyn do drewna) VELTEKO (eksport maszyn pakujących), TERMOPAK (eksport maszyn pakujących).
 • Branża chemiczna: TUNAP (eksport chemii gospodarczej), Śnieżka.
 • Branża meblarska: Taranko (eksport mebli).
 • Branża medyczna: Balton.
 • Branża budowlana: Ulma Construction, J&J Decor, Megagaz, Cersanit.
 • Branża farmaceutyczna: Polpharma.
 • Branża rolno-spożywcza i mięsna: zakłady mięsne Wierzejki.

10 specjalnych stref ekonomicznych

Ułatwienia i bariery eksportu do Kazachstanu


Obecnie w Kazachstanie istnieje 10 specjalnych stref ekonomicznych, które można podzielić na 3 grupy zgodnie ze specyfiką wykonywanej działalności. Są to:
1. Przemysłowo-produkcyjne strefy – „Morport Aktau”, „Ontustyk”, „Narodowy przemysłowy petrochemiczny park technologiczny”, „Pawłodar”, „Saryarka”, „Astana – nowe miasto”; „Park Chemiczny Taraz”.
2. Usługowe – „Burabaj”, „Astana – nowe miasto”, „Chorgos – Wschodnia Brama”.
3. Techniczno-innowacyjne – „Park technologii informacyjnych”.

Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych z 2011 roku zezwala zagranicznym podmiotom na tworzenie przedsiębiorstw na danych obszarach, upraszczając procedury przyciągania zagranicznej siły roboczej oraz ustanawiając specjalny, bardziej przyjazny reżim celny – nieobjęty Euroazjatycką Unią Celną. Ponadto, uczestnikom SSE przysługują ulgi m.in. w formie zwolnienia z korporacyjnego podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości gruntu, a także zwolnienie z podatku VAT w przypadku sprzedaży towarów na terenie SSE.

Sytuacja ekonomiczna Kazachstanu


Gospodarka Kazachstanu

0%
Usługi
0%
Przemysł
0%
Rolnictwo

Położony w sercu Azji Centralnej, Kazachstan jest dziewiątym co do wielkości krajem na świecie, który rozciąga się na ogromnym obszarze kontynentu i liczy 17 mln mieszkańców. Dominująca część ludności skoncentrowana jest w 10 wielkich miastach, które rozproszone są na całym terytorium kraju. W 2018 roku PKB per capita wynosiło 9812,5 USD. Co istotne w 1991 r. jego wartość była sześć razy niższa.

W ciągu ostatnich kilku lat, Kazachstan stał się dynamicznie rozwijającą się gospodarką w świecie. Wzrost PKB od 1995 roku utrzymuje się na średnim poziomie 5%. Imponujący rozwój ukazuje sukces Kazachstanu w płynnym przejściu do gospodarki rynkowej.

W 1996 roku Kazachstan przyjął 8 Artykuł statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w ramach którego zobowiązał się do wprowadzenia do całkowitej wymienialności tenge kazachstańskiego (KZT) i zniesienia kontroli transkacji dokonywanych na rachunkach bieżących rezydentów. Obecnie tenge jest całkowicie wymienialny względem dolara amerykańskiego na podstawie mechanizmu płynnego kursu walutowego. Jednak w 2015 roku mechanizm ten zawiódł, bowiem tange uległ drastycznej deprecjacji z poziomu 187 tengów do obecnych 340 za dolara.

W konsekwencji, w 2015 i pierwszej połowie 2016 r., importerzy sprzętu pochodzącego z USA i UE ograniczyli jego zakupy. Jednak od połowy 2016 roku kurs tenge w stosunku do dolara się ustabilizował i waha się w granicach od 329 do 390 KZT za 1 USD.

Jeśli chodzi o metody płatności, eksporterom zaleca się pobieranie zaliczki do momentu odnotowania pozytywnego rekordu operacji płatnościowych z kazachstańskim kontrahentem. Warto też dodać, że najbardziej powszchną i zarazem bezpieczną metodą płatności – stosowaną m.in. przez eksporterów amerykańskich jest nieodwołalna akredytywa, uznana przez jeden z głównych banków zachodnich.

Eksport paliw i metali stanowi 70% całkowitych dochodów z eksportu i jest główną siłą napędową wzrostu gospodarczego Kazachstanu. Dlatego też, jednym z priorytetowych celów rządu jest wdrożenie inicjatywy dywersyfikacji gospodarczej, która przyciągnie inwestycje do innych branż, a także przyczyni się do budowania zrównoważonego wzrostu w każdym sektorze gospodarki.

Według danych w 2016 r. w Kazachstanie funkcjonowało 130 spółek o kapitale publicznym. Oficjalnie konkurują one z prywatnymi przedsiębiorstwami na równych zasadach, w rzeczywistości zaś zajmują bardziej uprzewilejowaną pozycję poprzez lepszy dostęp do zasobów naturalnych, rynków, dofinansowania oraz licencji. Niemniej jednak, w celu wypełnienia swoich zobowiązań wobec OECD, Kazachstan planuje zredukować udział kapitału państwowego do 15 % przed 2020 rokiem. Wprowadzone zostało ustawodawstwo, ograniczające udział państwa w rynku poprzez stosowanie zasady “Żółtych Stron”. Dodatkowo, duża kampania prywatyzacyjna, obecnie prowadzona przez kazachstański rząd zgodnie z programem na lata 2016 – 2020, jest kolejnym sposobem na realizację tego założenia.

Jeśli chodzi o prowadzenie biznesu przez podmioty zagraniczne, prawodawstwo kazachstańskie zapewnia przedsiębiorcom odpowiednie warunki poprzez szereg zezwoleń. M. in. zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, kupno i sprzedaż interesów handlowych, a także możliwość nabycia lub najmu ziemi pod budowę obiektów przemysłowych i lokali mieszkalnych.

Nieprzejrzyste przepisy regulujące wymianę handlową

Kluczowym aspektem dla potencjalnych eksporterów są regulacje celne. W ramach członkostwa w Euroazjatyckiej Unii Celnej Kazachstan stosuje cła importowe, cła obronne, kontynenty ilościowe oraz inne bariery pozataryfowe, wynikające z kodeksu celnego, przyjętego przez państwa członkowskie – Rosję, Białoruś i Kazachstan. Średnia stosowana stawka celna wynosi 3,3 %.

Omawiany rynek jest obecnie bardzo perspektywistycznym kierunkiem dla Polski. W sierpniu 2016 r. były prezydent Kazachstanu, Nursułtan Nazarbajew, złożył pierwszą państwową wizytę w Polsce. Jej wynikiem było podpisanie przez obie strony 20 porozumień o łącznej wartości 845 mln USD. Od 1 stycznia 2017 r. Kazachstan umożliwił ruch bezwizowy dla obywateli państw UE. Ważną strategiczną decyzją polskiego rządu w nawiązaniu bliższej współpracy z Kazachstanem było również uruchomienie bezpośredniego połączenia lotniczego między Warszawą a Nur-Sułtan (Astaną).

W maju 2019 roku w stolicy Kazachstanu doszło do rozmów na temat współpracy gospodarczej z Polską. Podjęto m. in. decyzje o utworzeniu w Nur-Sułtan Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz realizację branżowych programów promocji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Kazachstan objęty jest programami promocji w ramach branż maszynowej i urządzeń, budoya i wykańczania wnętrz oraz meblarstwa.

Barierą, która może utrudniać relacje handlowe pozostaje system prawny Kazachstanu, który wciąż nie dorównuje standardom zachodnioeuropejskim pod wieloma względami. Przepisy regulujące ujawnianie informacji, rachunkowość oraz przejrzystość są nieprecyzyjne i często różnie interpretowane. Wiele instytucji państwowych jak organy celne i sądownicze funkcjonuje nieodpowiednio. Przekłada się to na długotrwałe procedury rozstrzygnięcia sporów dotyczących np. warunków wykonania umów. Także korupcja i łapówkarstwo przejawiające się w transakcjach biznesowych jest powszechnym i problematycznym zjawiskiem.

Mimo istniejących barrier zasadnicze zmiany, przyjęte na wielu płaszczyznach środowiska biznesowego stworzyły przyjazne warunki dla firm zagranicznych, które chcą wejść na rynek Kazachstanu. Kluczowym elementem reformacji były zmiany jakościowe, wprowadzone na arenie politycznej. Kazachstan stał się republiką konstytucyjną z silnym naciskiem na zasady tożsamości narodowej i demokrację. Pomimo zmiany na stanowisku prezydenta w marcu 2019 roku zasadnicza polityka państwa nie uległa zmianie, zaś sam Kazachstan, w przeciwieństwie do innych krajów Azji Centralnej, wyróżnia się stabilnością zarówno polityczną jak i społeczną. Niewątpliwie są one kluczowe dla eksporterów rozważajacych ekspansje na tym rynku.

Doradztwo Kazachstan


Świadomość istniejących różnic na wielu polach współpracy z Kazachstanem stanowi pierwszy krok odpowiedniego przygotowania do międzynarodowej kooperacji. Powyższy raport został opracowany na podstawie analiz aktualnych trendów i uwarunkowań gospodarczych oraz politycznych. East Analytics oferuje wsparcie eksportu oraz doradztwo, które pomoże pogłębić wiedzę, zmniejszyć poziom ryzyka i efektywnie wejść na rynek kazachstański.

POLSKI EKSPORT DO KAZACHSTANU

SZANSE

 • Polityka gospodarcza Kazachstanu ma na celu pobudzenie i unowocześnienie istniejących branż.
 • Konieczność importu produktów i usług z sektora energetyki odnawialnej, a także branży spożywczej, towarów codziennego użytku i innych dóbr konsumpcyjnych.
 • Preferencje podatkowe dla przedsiębiorców w celu realizacji inwestycji.
 • Zmiany prawne dotyczące przedsiębiorczości zakładające ułatwienie prowadzenia biznesu.

ZAGROŻENIA

 • Nadmierna zależność gospodarki kraju od eksportu paliw i metali – brak stabilizacji, ze względu na częste wahania cen ropy naftowej i gazu ziemnego na rynkach międzynarodowych.
 • Słabo rozwinięty system transportowy.
 • Dominacja importu z Chin i Rosji.