Project Description

Ryzyko na rynkach wschodnich

Rynki wschodzące oferują duże szanse dla rozwoju firmy, a jednocześnie cechuje je mniej przewidywalne niż na rynkach dojrzałych otoczenie prowadzenia biznesu. Często zmieniające się prawo generuje dla biznesu określone ryzyka regulacyjne; powiązania biznesu i polityki mogą stwarzać ryzyka reputacyjne, a  zaburzenia stabilności politycznej są najistotniejszym elementem ryzyka politycznego. W odróżnieniu od ryzyka gospodarczego, ryzyka związane z polityką są zazwyczaj nieciągłe, co jest szczególnym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Nasze analizy pomagają rozwiązać te dylematy.

Analizy ryzyka dla eksporterów

Analizy ryzyka dla firm eksportujących na rynki wschodzące koncentrują się na monitorowaniu stabilności legislacyjnej, ryzyka kursowego i ryzyk reputacyjnych w krótkim i średnim horyzoncie czasowym.

Analizy ryzyka dla inwestorów

Ryzyka stojące przed inwestorami wiążą się z średnio- i długookresowymi perspektywami wzrostu gospodarczego jak i stabilności rynków wschodnich. Perspektywy wpływu na biznes tych ryzyk związane są także z czynnikami mikro: związanymi z danym sektorem i regionem.

Porównawcze analizy ryzyka wielu państw

Dla klientów którzy rozważają dopiero ekspansję na rynki wschodnie istotne jest porównawcze zestawienie ryzyk w poszczególnych krajach. Zestawienia takie przygotowywane są z uwzględnieniem specyfiki danych sektorów na poszczególnych rynkach.

Analizy ryzyka dla NGOs i mediów

Działające w szczególnie trudnych warunkach organizacje pozarządowe i dziennikarze narażeni są na szereg ryzyk związanych z bezpieczeństwem osobistym. Do nich adresowane są analizy ryzyk w warunkach konfliktów zbrojnych i niestabilności politycznej.

Analizy ryzyka East Analytics

Analizy ryzyka East Analytics powstają w zespole ekspertów, którzy wiedzę o badanych państwach i regionach zyskali prowadząc tam badania, pracując i podróżując. Źródłem naszej przewagi konkurencyjnej jest operowanie na źródłach informacji w językach lokalnych oraz stosowanie innowacyjnych modeli prognostycznych. Operujemy w siedmiu językach azjatyckich i czterech europejskich. Modele stosowane przez nas do ocen średnioterminowych wykorzystują 110 wskaźników związanych z gospodarką i polityką danego państwa.

0
Wskaźników
0
Państw
0
Języków
0
Sektorów gospodarki